fbpx

Skolebestyrelsen

Kornmod Realskole er en fri grundskole. Det betyder, at vi er ejet af de forældre, der har elever på skolen. Skolen er ledet af en skolebestyrelse med seks forældrevalgte medlemmer og tre medlemmer valgt af Silkeborg Y’s Mens Club.

Vores skole

De seks forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling. 

Man vælges for en periode på 3 år. Der er rullende valg med to medlemmer på valg hvert år. Bestyrelsen ønsker en sammensætning, så relevante kompetencer er dækket. Der er brug for medlemmer med viden om økonomi, markedsføring, jura og lovgivning, bygninger og vedligeholdelse samt ledelse og udvikling af organisationer.

Bestyrelsen varetager den overordnede og økonomiske ledelse samt ansættelser og afskedigelser på skolen. Skoleledelsen varetager den daglige og pædagogiske ledelse. Vi har en mangeårig tradition for et godt og velfungerende samarbejde mellem bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Ved skoleårets start fastlægger bestyrelsen et årshjul med løbende regnskabsopfølgninger, justering af byggeplaner og andre relevante punkter. Arbejdet er med til at fastholde Kornmod Realskole på sporet som en rentabel enhed og en attraktiv og inspirerende skole – for både elever og lærere.

Bestyrelsesmedlemmer

Peter Rødkjær

Formand

Peter Forsberg

Næstformand

Erik Alfred Vibjerg Bech

Forældrevalgt

Jes Koue Hansen

Forældrevalgt

Lisbeth Sinkjær Johansen

Forældrevalgt

Rasmus Munch

Forældrevalgt

Birthe Simmelsgaard

Y´s Men´s repræsentant

Karin Ringgaard

Y´s Men´s repræsentant

Sven Lunde

Y´s Men´s repræsentant

Tilsynsrapporter

§ 6

Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med, at undervisningssproget er dansk. Det er bestyrelsens ansvar, at der bliver valgt en tilsynsførende.

Stk. 2: Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.

Stk. 3: Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynserklæring for 2023-2024 er offentliggjort på hjemmesiden d. 23/05/2024

Tilsynserklæring for 2022-2023 er offentliggjort på hjemmesiden d. 23/05/2023

Tilsynserklæring for 2021-2022 er offentliggjort på hjemmesiden d. 03/06/2022

Tilsynserklæring for 2020-2021 er offentliggjort på hjemmesiden d. 06/10/2021

Tilsynserklæring for 2019-2020 er offentliggjort på hjemmesiden d. 16/06/2020

Referater fra generalforsamlinger

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 06/06/2024

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 17/05/2023

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 30/05/2022

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 25/06/2021

Referatet for generalforsamlingen er offentliggjort på hjemmesiden d. 25/06/2020